Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Alle overeenkomsten, aanbiedingen of offerten welke tot stand zijn gekomen tussen WIND NV, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Vandewoestijnelaan 11, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.458.911, en de kopers zijn behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking aan de hiernavolgende verkoops- en leveringsvoorwaarden onderworpen.

1.2 Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

1.3 Het feit dat de koper de algemene verkoopsvoorwaarden niet in zijn moedertaal ontvangt, ontlast hem niet van de toepassing ervan.

Artikel 2: Bestelling

2.1 Alle aanbiedingen van WIND NV zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Orders van een klant binden WIND NV evenmin. Tussen WIND NV en de klant komt pas een overeenkomst tot stand na de ondertekening van een orderbevestiging of door enige andere schriftelijke overeenkomst. Telefonisch geplaatste bestellingen moeten steeds schriftelijk bevestigd worden.

2.2 Indien een bindende overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de klant hiervan steeds een bevestiging per mail.

2.3 Om onnodige kosten te vermijden wordt een nauwkeurige bewoording bij het bestellen aanbevolen. De klant kiest in alle vrijheid zelf de samenstelling, het doel en het gebruik van zijn bestelling en is bijgevolg als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van de gemaakte keuze(s).

2.4 De bestelling zal worden teruggenomen wanneer de stof een lengte van meer dan 10 meter bedraagt en onversneden is, verder bedragen de kosten voor de terugname te allen tijde 15% van de bestelling plus € 40,00 voor administratiekosten en transportkosten.

 

           Artikel 3: Levering

3.1 De goederen worden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking verkocht, geleverd en beschouwd als aanvaard in de magazijnen waar door WIND NV de betrokken goederen ten behoeve van de klant werden opgeslagen. De koper is verplicht om de geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen.

3.2 De overeengekomen leveringstermijnen worden enkel als richtlijn gegeven en verbinden WIND NV geenszins. Nooit kan vertraging aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige boete noch schadevergoeding. Alle gevallen van overmacht echter, geven WIND NV het recht een bestelling te annuleren of de levering ervan te verdagen.

3.3 Verkochte en/of geleverde goederen worden niet teruggenomen of geruild. Indien bij uitzondering voor heel speciale gevallen WIND NV de terugzending van de goederen toestaat, zal de verkoper ambtshalve die goederen uitsluiten die zelfs minimaal beschadigd zijn. De goederen die het voorwerp uitmaken van de terugname zullen alleen teruggezonden worden mits akkoord van de verkoper en volgens diens onderrichtingen.

 

Artikel 4: Kwaliteit

4.1 Een onvoorwaardelijke conformiteit tussen de proefstalen en de geleverde materialen kan niet gegarandeerd worden. Gelet op de onderscheiden kleurschakeringen van verschillende soorten verf, kleurstoffen of gebruikte materialen is een minieme afwijking van het oorspronkelijke staal niet uitgesloten. Om een ongewenst resultaat uit te sluiten, dient de klant een proefstaal bij WIND NV op te vragen.

4.2 Er kan niet verhinderd worden dat omgevingsfactoren zoals vochtigheid of temperatuur een invloed hebben op de geleverde bestellingen.

4.3 Textielstukken behoeven bescherming tegen langdurige blootstelling aan artificieel of natuurlijk licht. Indien deze bescherming onvoldoende gegeven wordt, kan het overmatige blootgestelde materiaal zichtbare verschillen vertonen met het oorspronkelijk materiaal.

 

 

           Artikel 5: Klachten

5.1 De niet-conformiteit of zichtbare gebreken van bestelde goederen moeten gemeld worden uiterlijk bij de afhaling of bij de levering en dit op straffe van verval van recht. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding van de toestand ervan.  

5.2 Klachten met betrekking tot de kwaliteit moeten geschieden binnen de 15 dagen na levering of afhaling, bij aangetekend schrijven, op straffe van verval wegens laattijdigheid. Na verloop van deze termijn worden de goederen geacht definitief aanvaard te zijn, en volledig conform de gevraagde bestelling.

5.3 Klachten over zichtbare of verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

5.4 WIND NV kan bij de aanvaarding van een klacht nooit tot meer gehouden zijn dan tot de vervanging van de geleverde goederen, met uitsluiting van elke gevolgschade, ook bij verborgen gebreken. WIND NV zal ook nooit gehouden zijn tot de kosten die betrekking hebben op confectie.

5.5 Alle klachten met betrekking tot de inhoud van de facturen moeten per aangetekend schrijven aan WIND NV worden overgemaakt binnen de 15 dagen na de factuurdatum.

5.6 Indien de klant niet onder voorbehoud tekent voor ontvangst zal WIND NV niet verantwoordelijk zijn voor schade aan de producten die wordt opgelopen tijdens het vervoer van de producten.

 

           Artikel 6: Garantie

6.1 De koper geniet enkel een garantie uit hoofde van verborgen gebreken onder de volgende voorwaarden: (i) tijdige en volledige betaling van de prijs (ii) verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 15 dagen nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze diende gekend te zijn. De garantie beperkt zich tot de gratis vervanging van het goed en geldt enkel binnen de eerste zes maanden na levering. In geen geval is WIND NV aansprakelijk voor gevolgschade, van welke aard ook.

6.2 Zichtbare gebreken komen enkel voor vrijwaring in aanmerking op voorwaarde dat ze door de koper dadelijk worden gemeld bij afhaling of levering.

6.3 De geleverde stoffen zijn bestemd voor een normaal en zorgvuldig gebruik en dienen als dusdanig behandeld te worden. WIND NV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een niet-aangepast gebruik van de bestelling door de koper of derden. Ook voor schade die ontstaat door verkleuring wegens gebruik, gedragssporen of inkrimping is WIND NV niet aansprakelijk.

6.4 De geleverde materialen zijn met de grootste omzichtigheid en speciale technieken behandeld. Bijgevolg dienen deze materialen onderhouden te worden op een professionele wijze. Elke geleverde bestelling behoeft een nauwkeurige verzorging die te vinden is op de website van WIND NV. Bij vragen over de behandeling kan de klant steeds bij WIND NV terecht. WIND NV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan de bestelling door een verkeerdelijk behandeling van de klant. Door het aanvaarden van deze voorwaarden erkent de klant kennis genomen te hebben van de specifieke onderhoudsvoorwaarden en erkent hij dat WIND NV niet aansprakelijk gesteld kan worden voor een schade aan de producten door een niet-voorgeschreven reiniging.

6.5 Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is WIND niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperking, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

 

           Artikel 7: Betaling

           7.1 Facturen van bestelde goederen worden overgemaakt op de dag waarop de verzending van de bestelling wordt overgemaakt.

7.2 Alle facturen zijn betaalbaar te 8790 Waregem, Vandewoestijnelaan 11, contant bij afhaling of levering. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen van WIND NV betaalbaar uiterlijk dertig dagen na de datum van de factuur. Klanten van WIND NV genieten een commerciële korting van 2% indien de betaling van de factuur gebeurt binnen 10 dagen na de factuurdatum.

7.3 Alle facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, brengen van rechtswege en zonder dat er enige ingebrekestel­ling of aanmaning vereist is, een nalatigheidintrest op zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand. Dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de klant in geval van niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht van WIND NV om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van een hogere werkelijke schade. Ook zijn alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten ten laste van de koper.

7.4 De wissels, acceptaties van regeling, kwijtingen of alle andere tegemoetkomingen maken geen schuldvernieuwing uit en doen geen afbreuk aan onderhavige voorwaarden.

7.5 Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen of het transport ervan, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de klant.

 

           Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 De door de verkoper geleverde goederen blijven hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, onvervreemdbaar diens eigendom, totdat door de koper volledige betaling heeft plaatsgevonden. Dit omvat al hetgeen de koper aan de verkoper verschuldigd is, met inbegrip van betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. De goederen mogen niet worden verkocht of aan derden in eigendom tot zekerheid worden verstrekt, noch in onderpand gegeven, zolang geen integrale betaling aan de verkoper heeft plaatsgevonden door de koper van al hetgeen de koper aan de verkoper verschuldigd is. Voorschreven eigendomsvoorbehoud geldt ten aanzien van alle goederen afkomstig van de verkoper, derhalve ook ten aanzien van eerdere leveringen en wel tot op het moment dat alle leveringen betaald zijn.

8.2 Alle risico’s na levering zijn voor de koper. Zo is o.a. diefstal, bevochtiging, beschadiging, enz. integraal ten laste van de koper, zelfs als het geleverde materiaal nog niet betaald is.

 

           Artikel 9: Beëindiging

9.1 Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren (o.a. betaling en/of afhaling der goederen) kan de verkoop van rechtswege ontbonden worden, onverminderd de rechten van WIND NV op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

9.2 Bij annulatie of verbreking van de overeenkomst door de koper, heeft de verkoper de keuze de uitvoering van de overeenkomst na te streven, dan wel betaling te vorderen van een schadevergoeding voor kosten en gederfde winst, tussen partijen alhier forfaitair bepaald op 30% van de waarde van het geweigerde. Bij verbreking lastens de verkoper is de koper gerechtigd op een schadevergoeding naar gemeen recht.

9.3 Het is niet mogelijk de overeenkomst alsnog te beëindigen wanneer de materialen voor de gevraagde bestelling reeds gesneden of bewerkt zijn. De koper is bijgevolg gehouden om uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomst.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle auteursrechten ingevolge artistieke werkzaamheden komen, ongeacht de vorm, uitsluitend toe aan WIND NV.

10.2 Het is de klant, zelf of met behulp van derden, niet toegestaan om de gecreëerde werken te verveelvoudigen, te verspreiden of te exploiteren of op welke wijze dan ook tenzij mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van WIND NV. Het is de klant enkel toegestaan om de gecreëerde werken voor zichzelf te gebruiken, op een normale wijze en voor het bestemde gebruik.

 

           Artikel 11: Betwistingen

11.1 Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd, tenzij WIND NV de rechtbank van de woonplaats/zetel van de gefactureerde of van de plaats van de uitvoering van het contract zou verkiezen.

11.2 Het recht van toepassing op de offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is het Belgische recht.

11.3 Indien een artikel van deze voorwaarden nietig zou worden verklaard betekent dit niet dat alle verkoopsvoorwaarden nietig zouden zijn, maar enkel het artikel waarop de nietigverklaring slaat.